ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Qatch: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Reinoutlaan 13, 5665 AM te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68722508.
 2. Consument: ieder natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Qatch een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Qatch en de Consument gezamenlijk.
 4. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen Partijen die tot stand komt door het downloaden van de App door de Consument.
 5. App: de mobiele applicatie genaamd “Qatch” waarvan de Consument in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik maakt.
 6. Transactie: iedere overeenkomst die door de Consument middels de App wordt gesloten met een Aanbieder, welke transactie voorziet in de levering door die Aanbieder van diensten of producten.
 7. Aanbod: elk aan de Consument middels de App gericht aanbod van een Aanbieder betreffende diensten of producten van de Aanbieder.
 8. Aanbieder: iedere onderneming die bij Qatch is aangesloten en die producten of diensten middels de App aanbiedt.
 9. Service: de prestaties waartoe Qatch zich jegens de Consument verbindt in het kader van de ingebruikgeving aan de Consument van de App, waaronder begrepen het faciliteren van de totstandkoming van Transacties en het in behandeling nemen van eventuele klachten van de Consument over Aanbieders.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de App door de Consument en de Service gericht aan de Consument. Deze algemene voorwaarden gelden niet voor de rechtsverhouding tussen Qatch en Aanbieders. Bij het Aanbod van en bij Transacties aangegaan met Aanbieders is Qatch niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) diensten en producten is de betreffende Aanbieder erantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de Consument en Qatch verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 3. Het aangaan van Transacties middels de App is uitsluitend toegestaan voor personen die daartoe volgens het recht waaraan zij zijn onderworpen, gerechtigd zijn. Door gebruik te maken van de App verklaart de Consument bevoegd te zijn Transacties aan te gaan.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN TRANSACTIES & HERROEPINGSRECHT

 1. Middels de App wordt het Aanbod van Aanbieders geopenbaard. Ten aanzien van Consumenten en Aanbieders vervult Qatch hierbij slechts een faciliterende rol. De informatie uit het Aanbod wordt door de betreffende Aanbieder bepaald, voor de inhoud waarvan Qatch niet verantwoordelijk is. Qatch is dan ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij uitgaat van door Aanbieders verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. De Aanbieders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie omtrent de door hen aangeboden diensten en producten. Het Aanbod wordt, conform de door de betreffende Aanbieder aan Qatch verstrekte gegevens, waaronder eventuele afbeeldingen mede begrepen, zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw op de App weergegeven.
 3. Iedere Transactie komt tot stand op het moment dat het door de Consument gekozen Aanbod op de daartoe op de App aangewezen wijze door de Consument is aanvaard. Vervolgens zal Qatch de totstandkoming van de Transactie zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument bevestigen.
 4. De Consument dient alle bij het aangaan van de Transactie gevraagde verplichte gegevens juist en volledig te verstrekken. De Transactie kan slechts correct worden uitgevoerd indien de bedoelde gegevens juist en volledig zijn. Indien de Consument onverhoopt onjuiste of onvolledige gegevens bij het aangaan van de Transactie heeft opgegeven, dient de Consument daarvan onverwijld mededeling te doen aan de betreffende Aanbieder. Qatch is nimmer aansprakelijk voor door de Consument geleden schade ontstaan doordat de Consument onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 5. De wijze waarop Qatch het voor de Consument middels de App mogelijk maakt Transacties aan te gaan, brengt voor de Consument mee dat in beginsel het wettelijke herroepingsrecht op de Transactie van toepassing is. De Aanbieder is er zelf verantwoordelijk voor dat hij de Consument in zijn Aanbod wijst op het al dan niet van toepassing zijn van het wettelijke herroepingsrecht op de Transacties. De Consument dient in een voorkomend geval rechtstreeks bij de Aanbieder een beroep te doen op het herroepingsrecht. De afwikkeling daarvan geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de Aanbieder. De Consument kan er jegens Qatch geen beroep op doen dat de door de Consument verrichte betaling niet of niet volledig wordt terugontvangen. Zijn aanspraken ter zake dient de Consument rechtstreeks bij de betreffende Aanbieder geldig te maken. Wel stelt Qatch op prijs dat de Consument Qatch op de hoogte stelt van eventuele fouten en tekortkomingen van Aanbieders zodat hij in voorkomende gevallen in staat is passende maatregelen te nemen tegen Aanbieders, bijvoorbeeld door hen uit te sluiten voor verder gebruik van de systemen van Qatch. De Consument kan daaraan evenwel geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 4. | GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Indien de Consument zijn verplichtingen uit een Transactie niet nakomt, bijvoorbeeld door onjuiste gegevens bij het aangaan van de Transactie op te geven of door zijn betalingsverplichtingen jegens een Aanbieder niet na te komen, is Qatch gerechtigd de Consument van verder gebruik van de functionaliteiten van de App uit te sluiten.
 2. Het is de Consument uitsluitend toegestaan de App te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de App aan de Consument in gebruik is gegeven.
 3. Het staat Qatch te allen tijde vrij de exploitatie van de App te beëindigen, zonder jegens de Consument gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade. De Consument behoudt jegens Aanbieders zijn aanspraken uit hoofde van eventueel nog niet afgewikkelde Transacties.

ARTIKEL 5. | AANSPRAKELIJKHEID VAN QATCH EN VRIJWARING

 1. Aanbieders bepalen de inhoud van hun Aanbod op de App. Qatch is niet gehouden zich er van te vergewissen of de van Aanbieders afkomstige gegevens zoals op de App geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. Qatch aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Qatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Consument voor toegang tot de App.
 3. Qatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Consument voor toegang tot de App.
 4. De Consument vrijwaart Qatch van al zijn aanspraken en aanspraken van derden (waaronder Aanbieders mede begrepen) in verband met de uitvoering van Transacties, welke aanspraken betrekking hebben op schade die niet aan Qatch kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6. | KLACHTBELEID

 1. Klachten over de Service dient de Consument schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven aan Qatch te richten. De Consument kan klachten over Aanbieders eveneens aan Qatch richten, echter dient de Consument klachten tevens rechtstreeks bij de Aanbieder in te dienen. Klachten over Aanbieders neemt Qatch uitsluitend in behandeling om in voorkomende gevallen maatregelen jegens de Aanbieder te treffen ter zake zijn bevoegdheid om verder gebruik te maken van de systemen van Qatch. Op Qatch rust geen verplichting om te bemiddelen bij klachten over het Aanbod en de uitvoering van Transacties door Aanbieders.
 2. Bij Qatch ingediende klachten over de Service worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht over de Service, niet in onderling overleg tussen de Consument en Qatch kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de App en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Qatch”, het logo van Qatch, de vormgeving en werking van de App en de beelden op de App, behoren toe aan Qatch dan wel zijn licentiegevers. Het is de Consument verboden het materiaal waarop de rechten van Qatch of zijn licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken of anderszins te gebruiken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het gebruik van de App door de Consument op zodanige wijze als voortvloeit uit de aard en strekking van de Gebruiksovereenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen.
 2. Conform lid 1 geoorloofd gebruik door de Consument van de goederen waarop het intellectuele eigendomsrecht van Qatch of zijn licentiegevers rust, vervalt door het eindigen van de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang. Ongeoorloofd voortgezet gebruik door de Consument dan wel een andersoortige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Qatch of zijn licentiegevers is onrechtmatig en geeft Qatch c.q. zijn licentiegever het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | SLOTBEPALINGEN

 1. Qatch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Consument daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval de Consument de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, dient de Consument het verdere gebruik van de App te staken en de App van zijn apparaat te verwijderen.
 2. Qatch is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst aan een derde over te dragen.
 3. Op elke Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Qatch een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. De Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Qatch Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen