PRIVACYVERKLARING

Qatch Technologies B.V. (hierna: “Qatch”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Qatch worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van de gebruikers van de mobiele en webapplicaties van Qatch (hierna: “het Platform”). Qatch acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Qatch zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Qatch verwerkt persoonsgegevens indien en voor zover dat nodig is om aan een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel te voldoen, alsook op basis van de volgende drie wettelijke grondslagen:

1. Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Qatch of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u als partner of consument van het Platform gebruik maakt, zich daarvoor registreert of als partner een offerte bij Qatch aanvraagt. In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, verwerkt Qatch uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om uw registratieverzoek of offerteaanvraag in behandeling te nemen respectievelijk ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder mede begrepen het aan u kunnen bieden van de functionaliteiten van het Platform en het contact met u kunnen opnemen voor zover dat nodig is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.

In het kader van de met u gesloten overeenkomst kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Dit is in de volgende situaties aan de orde:

 • Indien u als partner een overeenkomst met Qatch hebt gesloten en de overeenkomst daarin voorziet, kunt u uw diensten en/of producten via het Platform aanbieden. Om het voor andere gebruikers van het Platform duidelijk te maken van welke partij het aanbod afkomstig is, wordt een selectie van de door u opgegeven (persoons)gegevens op het Platform geopenbaard bij het betreffende aanbod. Dit is zichtbaar voor alle gebruikers die van het Platform gebruik maken;
 • Indien u als consument van het Platform gebruik maakt, kunt u door middel van het Platform diensten en producten van aanbieders afnemen. Indien u producten of diensten van aanbieders afneemt, worden uw daarvoor relevante persoonsgegevens gedeeld met de betreffende aanbieder. Persoonsgegevens van u als consument worden niet gepubliceerd op het Platform;
 • Indien u als consument via het Platform betalingen verricht, worden uw persoonsgegevens gedeeld met de betreffende betaalprovider voor zover dat noodzakelijk is om uw betaling te kunnen afwikkelen.

Indien u een overeenkomst met Qatch hebt gesloten, mag Qatch u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven over zijn service en nieuwe functionaliteiten van het Platform toesturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze. Voor in het kader van de uitvoering van overeenkomsten noodzakelijke correspondentie, kunt u zich niet afmelden.

2. Een gerechtvaardigd belang van Qatch.

Van deze grondslag is sprake bij:

 • het door Qatch automatisch verstrekken van de door u middels het Platform opgegeven en onder uw eventuele account op het Platform opgeslagen persoonsgegevens aan de door Qatch ingeschakelde hostingpartij. Dit is nodig om het Platform en e-mailvoorzieningen van Qatch deugdelijk te kunnen laten werken;
 • het door Qatch verwerken van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer persoonsgegevens worden verkregen door middel van koppelingen tussen de systemen van Qatch enerzijds en partners en andere derde partijen anderzijds. De verwerking van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn, geschiedt uitsluitend indien en voor zover dat voor de uitvoering van de dienstverlening van Qatch noodzakelijk is;
 • het gebruik van programmatuur voor het verwerken en opslaan van de administratie en boekhouding van Qatch;
 • het gebruik van nieuwsbriefsoftware om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen toesturen
 • het gebruik van cloudopslagprogrammatuur voor het opslaan van onder meer persoonsgegevens;
 • het gebruik van communicatiesoftware van bijvoorbeeld Google of Microsoft Teams.

De exploitanten van de hierboven bedoelde programmatuur/software verwerken relevante persoonsgegevens om de functionaliteiten van de programmatuur aan Qatch te kunnen aanbieden.

In het kader van deze grondslag verwerkt Qatch uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de genoemde gerechtvaardigde belangen te dienen.

3. Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 • u op welke wijze dan ook contact opneemt met Qatch. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt;
 • Qatch uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken. In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Qatch meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Qatch u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Qatch hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. De personen die onder verantwoordelijkheid van Qatch vallen, evenals de door Qatch ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Met betrekking tot de door Qatch ingeschakelde derden zal Qatch de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten het hanteren van een verwerkersovereenkomst met deze derden om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Qatch, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Qatch te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Qatch een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Qatch verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Qatch u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Qatch zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Qatch slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, noodzakelijk is. Qatch legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Qatch, kunt u contact opnemen met Qatch. Qatch helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Qatch of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.