ALGEMENE VOORWAARDEN PARTNERS

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Qatch: Qatch Technologies B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Reinoutlaan 13, 5665 AM te Geldrop, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68722508.
 2. Partner: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Qatch een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Qatch en de Partner gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: de tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan de Partner voor bepaalde tijd van het Platform gebruik kan maken.
 5. Platform: de mobiele applicaties en webapplicaties die Qatch in het kader van de Overeenkomst aan de Partner in gebruik geeft, alsook de mobiele applicatie van Qatch die bestemd is voor gebruik door Consumenten.
 6. Service: de prestaties waartoe Qatch zich jegens de Partner verbindt in het kader van de ingebruikgeving aan de Partner van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de beschikbaarstelling van administratie- en factureringstools en een CRM-systeem, het publiceren van het Aanbod van de Partner, het faciliteren van de totstandkoming van Transacties en het doorsturen van specificaties van Transacties naar de Partner.
 7. Transactie: iedere overeenkomst tussen de Partner en een Derde die middels het Platform tot stand komt en die voorziet in de levering door de Partner van diensten of producten aan de betreffende Derde.
 8. Aanbod: het aan Derden middels het Platform gerichte aanbod van de Partner betreffende diensten of producten.
 9. Derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een Transactie sluit of beoogt te sluiten, waaronder de Partner zelf ook begrepen kan zijn.
 10. Consument: een Derde, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Partner gericht aanbod van Qatch tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Partner zijn niet op de Overeenkomst van toepassing. Van de Partner wordt wel verlangd dat hij zijn eigen (algemene) voorwaarden stelt in zijn Aanbod, welke dan ook van toepassing zijn op het betreffende Aanbod en de daaruit voortvloeiende Transacties.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | HET AANBOD VAN QATCH EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Qatch biedt de Partner vier verschillende pakketten aan voor gebruik van het Platform: ‘Gratis’, ‘Qatch Small Business’, ‘Qatch Business’ en ‘Qatch Enterprise’. Ten aanzien van de eerste drie pakketten geldt dat voor totstandkoming van de Overeenkomst vereist is dat de Partner zich op het Platform registreert. Voor ‘Qatch Enterprise’ brengt Qatch een offerte uit.
 2. Het aanbod van Qatch tot registratie op het Platform, alsook zijn offertes zijn vrijblijvend. Qatch kan een geregistreerde Partner nog weigeren tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk nadat de Partner zich op het Platform heeft geregistreerd. Voorts kan Qatch zijn offerte nog herroepen tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Partner.
 3. De Partner dient alle voor en bij totstandbrenging van de Overeenkomst, alsook alle daarna (middels het Platform of anderszins) gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 4. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment dat de Partner zich op de daartoe op het Platform aangewezen wijze heeft geregistreerd respectievelijk de offerte van Qatch op de eventueel daartoe door Qatch aangewezen wijze heeft aanvaard.
 5. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Partner, onverminderd het bepaalde in lid 2, zijn inloggegevens voor toegang tot het Platform.

ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen welk pakket (‘Gratis’, ‘Qatch Small Business’, ‘Qatch Business’ of ‘Qatch Enterprise’) de Partner afneemt. De uitdrukkelijk met de Partner overeengekomen functionaliteiten behorende bij het geselecteerde pakket, zijn op de Overeenkomst van toepassing. Daarnaast kunnen Partijen overeenkomen dat de Partner ook Aanbod kan plaatsen op de mobiele applicatie van Qatch die bestemd is voor gebruik door Consumenten.
 2. Voor gebruik van het pakket ‘Qatch Small Business’ of ‘Qatch Business’ is de Partner maandelijks een vergoeding aan Qatch verschuldigd. Deze vergoeding wordt uitdrukkelijk vermeld bij de registratie op het Platform. Voor ‘Qatch Enterprise’ is de Partner de vergoeding(en) verschuldigd die uitdrukkelijk in de offerte van Qatch is/zijn vermeld, waaronder tevens begrepen een percentage van de middels het Platform gerealiseerde omzet van de Partner, welke dient als vergoeding voor Qatch. Van de hier bedoelde omzet is uitgesloten omzet gegenereerd middels de mobiele applicatie van Qatch die bestemd is voor gebruik door Consumenten. Over de hiervoor bedoelde vergoedingen wordt btw berekend en aan de Partner in rekening gebracht.
 3. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Partner ook Aanbod kan plaatsen op de mobiele applicatie van Qatch die bestemd is voor gebruik door Consumenten, is de Partner 15% commissie verschuldigd, berekend over de middels deze mobiele applicatie door de Partner gegenereerde omzet (exclusief btw). Een derde van deze commissie vloeit terug naar de Partner, een derde daarvan wordt aan de Consument uitgekeerd in de vorm van een tegoed en een derde komt als vergoeding toe aan Qatch. Over de commissie wordt btw berekend en aan de Partner in rekening gebracht.
 4. Het Platform biedt voor Derden de mogelijkheid diensten en producten van de Partner te bestellen. De Partner is zelfstandig verantwoordelijk voor het plaatsen van het Aanbod middels de daartoe van Qatch ontvangen inloggegevens, dan wel middels een koppeling met zijn eigen systemen. Uitsluitend diensten en producten die voldoen aan de expliciet door Qatch kenbaar gemaakte voorwaarden, zullen op het Platform kunnen worden geopenbaard, bij gebreke waarvan Qatch gerechtigd is het Aanbod te weigeren of te verwijderen.
 5. In het kader van de Service maakt Qatch het voor de Partner mogelijk Transacties met Derden aan te gaan. De Partner dient bij zijn Aanbod de voorwaarden te vermelden waaronder zijn Aanbod wordt uitgebracht en Transacties kunnen worden uitgevoerd. De Partner zal zonder verdere tussenkomst van Qatch voor de levering van de bestelde diensten dan wel producten zorgdragen. Betaling door Derden voor de diensten en producten geschiedt rechtstreeks aan de Partner. Eventuele door Qatch aan de Partner in rekening te brengen vergoedingen en commissies worden gebaseerd op de door Qatch gevoerde administratie met betrekking tot de middels het Platform tot stand gekomen Transacties. Iedere tot stand gekomen Transactie ten aanzien waarvan tussen Partijen is overeengekomen dat de Partner daarover een vergoeding of commissie verschuldigd is, brengt voor de Partner onherroepelijk de verplichting met zich mee deze vergoeding of commissie aan Qatch af te dragen, ook indien de Transactie na totstandkoming daarvan wordt geannuleerd, herroepen of ontbonden, dan wel de Derde zijn betalingsverplichtingen jegens de Partner niet nakomt.
 6. Bij het Aanbod en bij Transacties is Qatch niet verder betrokken dan als bemiddelaar. Voor het Aanbod en de (kwaliteit van de) diensten en/of producten is de Partner verantwoordelijk en aansprakelijk.
 7. Het is de Partner uitsluitend toegestaan om diensten en producten middels het Platform aan te bieden waarvan de handel krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving is toegestaan.
 8. De Partner is gehouden het Aanbod dusdanig op het Platform te beschrijven en te doen weergeven dat Derden zich daaromtrent een goed beeld kunnen vormen. De Partner bepaalt de inhoud van het Aanbod, inclusief de daarbij tussen de Partner en Derden gestelde voorwaarden. Qatch is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de van de Partner afkomstige gegevens zoals op het Platform geopenbaard, onrechtmatig, onjuist of misleidend zijn. De Partner vrijwaart Qatch van alle aanspraken van (D)(d)erden ter zake.
 9. De verplichting tot conforme levering van de diensten of producten, rust op de Partner. Voor tekortkomingen van de Partner ten aanzien van de levering van zijn diensten of producten, draagt Qatch geen enkele aansprakelijkheid, ter zake waarvan de Partner Qatch vrijwaart.
 10. Een Derde brengt de Transactie tot stand door middels het Platform de bestelling van de betreffende dienst of het product te plaatsen. Vervolgens ontvangt de Partner zo spoedig mogelijk bericht van Qatch waarin de bestelling van de Derde is gespecificeerd. Bestelgegevens zijn onder het account van de Partner raadpleegbaar.
 11. De Partner is jegens de Derde aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de Transactie met de Derde voortvloeien. Qatch is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, uitsluitend bij Transacties betrokken wat betreft de beschikbaarstelling van het Platform en de bijbehorende Service. De Partner staat ervoor in dat hij Transacties deugdelijk en tijdig uitvoert. De Partner staat ervoor in dat alle door hem op het Platform aangeboden diensten en producten beantwoorden aan de tot stand gekomen Transacties met Derden, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Transactie bestaande wettelijke bepalingen. Voor tekortkomingen van de Partner jegens Derden draagt Qatch geen enkele aansprakelijkheid. De Partner vrijwaart Qatch van alle aanspraken van Derden ter zake.

ARTIKEL 5. | GEBRUIKSVOORWAARDEN EN FISCALE VERPLICHTINGEN

 1. De Partner stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces en op alle andere momenten waarop de Partner het Platform gebruikt. Voorts zal de Partner deze informatie, indien en voor zover nodig, steeds bijwerken om deze accuraat, actueel en volledig te houden. Uitsluitend de Partner is verantwoordelijk voor het gebruiken van veilige inloggegevens, het geheimhouden van zijn wachtwoord en alle activiteiten die middels zijn account plaatsvinden en zal Qatch onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van het account van de Partner. Qatch is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het account van de Partner. De Partner is te allen tijde aansprakelijk voor de eventuele schade die Qatch of derden lijden als gevolg van het bedoelde ongeoorloofd gebruik.
 2. De Partner staat ervoor in dat alle door hem op het Platform geüploade gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Partner vrijwaart Qatch in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de openbaring en verspreiding van de bedoelde gegevens door Qatch in het kader van de Overeenkomst
 3. Het is de Partner uitsluitend toegestaan het Platform te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het Platform aan de Partner in gebruik is gegeven. Voorts is het de Partner niet toegestaan om diensten of producten op het platform aan te bieden waarvoor het Platform kennelijk niet is bestemd.
 4. De Partner is geen werknemer of handelsagent van Qatch. De Partner handelt als zelfstandige, zonder toezicht of leiding van Qatch.
 5. Qatch draagt geen inkomstenbelasting en/of (sociale) premies voor de Partner af. De Partner blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de afdracht van inkomstenbelasting en (sociale) premies over de middels het Platform gerealiseerde omzet.

ARTIKEL 6. | NADERE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTNER

 1. De Partner dient Qatch steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Partner neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Partner is bovendien gehouden Qatch zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De wijze waarop Qatch het voor Consumenten middels de voor hen bestemde applicatie mogelijk maakt Transacties aan te gaan, brengt voor Consumenten mee dat in beginsel het wettelijke herroepingsrecht op de Transactie van toepassing is. De Partner is er verantwoordelijk voor dat hij de Consument in zijn Aanbod wijst op het al dan niet van toepassing zijn van het wettelijke herroepingsrecht op Transacties en, in een voorkomend geval, voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor het uitdrukkelijk afstand laten dien van het herroepingsrecht en het mogen uitvoeren van diensten binnen de wettelijke bedenktijd. De Partner dient de Consument in zijn Aanbod of de daarbij door hem gestelde voorwaarden duidelijk te wijzen dat rechtstreeks bij de Partner een beroep moet worden gedaan op het herroepingsrecht. De Partner staat in voor een wetconforme afwikkeling van het herroepingsrecht en de bijbehorende restitutie of kwijtschelding en vrijwaart Qatch van alle aanspraken van Consument en overige derden ter zake. Over Transacties die uit hoofde van het wettelijke herroepingsrecht zijn herroepen, is de Partner de commissie als bedoeld in artikel 4.3 onverkort verschuldigd conform het bepaalde in artikel 4.5.

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd.
 2. Na verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde looptijd wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een bepaalde looptijd van 12 maanden, tenzij:
  • de Overeenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd;
  • de Overeenkomst betreft het gratis pakket, welke slechts eenmalig kan worden afgenomen en daarom van rechtswege eindigt door verstrijken van de bepaalde looptijd.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid onder b), eindigt de Overeenkomst door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Het eindigen van de Overeenkomst laat de verplichtingen van de Partner en Qatch in het kader van reeds tot stand gekomen Transacties tussen de Partner en Derden onverlet.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Qatch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Qatch geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen epidemieën, pandemieën, brand, maatregelen van enige overheid, transportbeperkingen, oorlog of oorlogsdreiging, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen, storingen in het Platform of in andere apparatuur of programmatuur waarvan Qatch ter uitvoering van de Service gebruik maakt.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Qatch bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Qatch gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Qatch is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onder meer door de Service voor de Partner te staken, of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Partner zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Qatch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Partner zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Partner ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Partner Schriftelijk door Qatch in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Partner zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Een bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Qatch ontstaat tevens indien Qatch een zodanige hoeveelheid klachten van Derden over de Partner heeft ontvangen dat het naar oordeel van Qatch niet gewenst is de Overeenkomst langer in stand te laten.
 2. Indien de Partner in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Partner anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Qatch gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. De Partner maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Qatch uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, waaronder mede begrepen kwijtschelding of restitutie van door de Partner in het kader van de Overeenkomst aan Qatch verschuldigde bedragen.
 4. De Partner is aansprakelijk voor alle schade die Qatch lijdt als gevolg van het opschorten dan wel ontbinden van de Overeenkomst op grond van dit artikel.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zal Qatch de door de Partner verschuldigde vergoedingen en commissies maandelijks factureren. Behoudens tegenbewijs van de Partner, is de administratie van Qatch bepalend voor de vaststelling van de door de Partner verschuldigde vergoedingen en commissies.
 2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Qatch op de betreffende factuur vermelde termijn.
 3. Klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Qatch te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het factuurbedrag als vaststaand wordt beschouwd. Betaling van facturen dient evenwel plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening. Bij onterecht gefactureerde bedragen zal Qatch later zelf verrekening toepassen.
 4. Qatch is gerechtigd om de aan de Partner toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 5. Indien de Partner zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Partner anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Partner onmiddellijk opeisbaar.
 6. . Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Partner van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Partner intreedt, is de Partner over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Partner verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Partner.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Partner staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem middels het Platform of anderszins verstrekte gegevens. Qatch is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij in het kader van de Service of anderszins is uitgegaan van door de Partner verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Partner staat er voor in dat hij volledig gerechtigd is het Aanbod onder de door hem gevoerde naam uit te doen brengen en hij daarmee geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Partner vrijwaart Qatch van alle aanspraken van derden ter zake.
 3. Qatch is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, het namens de Partner middels het Platform geplaatste Aanbod te verwijderen zonder dat Qatch op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Partner of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering. Als gegronde reden wordt onder meer aangemerkt de omstandigheid dat het Aanbod in strijd is met de wet of het gebruikelijke aanbod op het Platform.
 4. Qatch staat er jegens de Partner niet voor in dat en in welke mate middels het Platform Transacties zullen plaatsvinden. Qatch verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
 5. Qatch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de Partner voor toegang tot het Platform.
 6. Qatch spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan Qatch niet garanderen dat de voorzieningen op het Platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het Platform steeds probleemloos functioneren. Elke aansprakelijkheid van Qatch ter zake uitgesloten.
 7. Qatch is te allen tijde bevoegd het Platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van Qatch of derden waarvan de werking van het Platform afhankelijk is. Elke aansprakelijkheid van Qatch als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid van het Platform of onderdelen daarvan, is uitgesloten.
 8. Qatch spant zich naar alle redelijkheid in het Platform en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Qatch is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Partner door derden.
 9. Qatch is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 10. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Qatch rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Partner, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de daadwerkelijk door de Partner over de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis, aan Qatch betaalde kosten (excl. btw).
 11. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door Qatch verleende Service niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan Qatch.
 12. De Partner vrijwaart Qatch van eventuele aanspraken van derden, waaronder die van Derden in het bijzonder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Partner toerekenbaar is. Indien Qatch uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Partner gehouden Qatch zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Partner in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Qatch, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Qatch en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Partner.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM/COPYRIGHT

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de naam “Qatch”, het logo van Qatch, de vormgeving en werking van het Platform en de beelden op het Platform, behoren toe aan Qatch, voor zover deze rechten niet van rechtswege bij de Partner of derden rusten. Het is de Partner verboden het materiaal waarop de rechten van Qatch of zijn licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken of anderszins te gebruiken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het gebruik van het Platform door de Partner op zodanige wijze als voortvloeit uit de aard en strekking van de Overeenkomst, waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen.
 2. Qatch zal nimmer het intellectuele eigendom claimen van door de Partner al dan niet middels het Platform aan Qatch beschikbaar gestelde gegevens en content, doch de Partner dient Qatch beperkte licentierechten te verlenen; de bedoelde gegevens en content mogen door Qatch worden gebruikt indien, voor zover en voor zolang dat uit de Overeenkomst voortvloeit.
 3. Conform lid 1 geoorloofd gebruik door de Partner van de goederen waarop het intellectuele eigendomsrecht van Qatch rust, vervalt door het eindigen van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang. Ongeoorloofd voortgezet gebruik door de Partner dan wel een andersoortige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Qatch is onrechtmatig en geeft Qatch het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Qatch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Partner daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Qatch is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Qatch een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.
 6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.